طراحی و مشاوره

گام نخست تجهیز سازمان ها به زیرساخت های  فناوری اطلاعات، نیازسنجی دقیق و ارزیابی صحیح ضرورت های فعلی و آتی هر مجموعه است. تحقق برنامه ها و اهداف هر سازمان وابستگی مستقیمی به استفاده از بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری مناسب خواهد داشت و تردیدی نیست که در این میان به دست آوردن دیدی صحیح از چشم اندازها و اهداف کاری بلند مدت سازمان در کاهش هزینه های پس آیند زیرساخت های IT نقش تعیین کننده ای خواهد داشت.

تجربه حاصل از سال ها فعالیت مستمر شرکت پیشرونگارهدف در کنار به کارگیری نیروهای زبده و متخصصان ورزیده ITسبب شده است تا فرایند نیازسنجی، طراحی مقدماتی و طراحی نهایی بر اساس معیارها و استانداردهای معتبر بین المللی نظیر BICSI,TIA-942 و... صورت گیرد پیش از هرگونه فعالیتی در زمینه پیاده سازی و اجرای معماری مرکز داده در قالب نقشه ها و مستندات متنی و تصویری در اختیار کارفرما قرار گیرد. تنها همین مرحله از پروژه، حساسیت های کاری و توجه به جزئیات طراحی را برای شرکت ها و سازمان ها نمایان می کند.