رک

طی سال های اخیر نیاز به طراحی و پیاده سازی اتاق های سرور و مراکز داده در کشور رشدی نمایی را تجربه کرده است و به دنبال آن حجم تجهیزات مورد نیاز نیز افزایش چشمگیری یافته است. افزایش هزینه های واردات محصول از یک سو و توانایی متخصصان داخل از سوی دیگر سبب شده است تا پیشرو نگار هدف نیز همگام با دیگر پیشتازان تولید کشور به ساخت بخشی از تجهیزات مورد نیاز مراکز داده در کشور اقدام کند. حاصل کار، نسل جدید رک های دیتاسنتر است که با استفاده از جدیدترین روش ها و ملاحظات طراحی اتاق های سرور و مراکز داده تولید شده اند

 

رک دیواری                                 رک ایستاده