مشاور و طراحی شبکه های کامپیوتری و دیتا سنتر

ارائه انواع خدمات شبکه: طراحی شبکه، پیاده سازی شبکه و بهینه سازی شبکه های بزرگ و کوچک شرکتی، سازمانی و خانه های هوشمند نصب، راه اندازی و پیکره بندی انواع سوئیچ ها، vlan و سایر تنظیمات سوئیچینگ نصب و راه اندازی روتر ها و انجام تنظمیات روتینگ خدمات میکروتیک و روتربوردهای سخت افزارخدمات مربوط به voip و انتقال صوت در شبکه بر بسترهای سیسکو و الستیکس (Elastix) خدمات شبکه مربوط به مجازی سازی و vmware خدمات مربوط به شبکه ها در دیتاسنترها و پیاده سازی آنها ارائه انواع خدمات شبکه: طراحی شبکه، پیاده سازی شبکه و بهینه سازی شبکه های بزرگ و کوچک شرکتی، سازمانی و خانه های هوشمند نصب، راه اندازی و پیکره بندی انواع سوئیچ ها، vlan و سایر تنظیمات سوئیچینگ نصب و راه اندازی روتر ها و انجام تنظمیات روتینگ خدمات میکروتیک و روتربوردهای سخت افزارخدمات مربوط به voip و انتقال صوت در شبکه بر بسترهای سیسکو و الستیکس (Elastix) خدمات شبکه مربوط به مجازی سازی و vmware خدمات مربوط به شبکه ها در دیتاسنترها و پیاده سازی آنهاارائه انواع خدمات شبکه: طراحی شبکه، پیاده سازی شبکه و بهینه سازی شبکه های بزرگ و کوچک شرکتی، سازمانی و خانه های هوشمند نصب، راه اندازی و پیکره بندی انواع سوئیچ ها، vlan و سایر تنظیمات انجام تنظمیات روتینگ خدمات میکروتیک و روتربوردهای سخت افزارخدمات مربوط به voip و انتقال صوت در شبکه بر بسترهای سیسکو و الستیکس (Elastix) خدمات شبکه مربوط به مجازی سازی و vmware خدمات مربوط به شبکه ها در دیتاسنترها و پیاده سازی آنها به voip و انتقال صوت در شبکه بر بسترهای سیسکو و الستیکس (Elastix) خدمات شبکه مربوط به مجازی سازی و vmware خدمات مربوط به شبکه ها در دیتاسنترها و پیاده سازی آنها به voip.