پیاده سازی و اجرا

ارائه انواع خدمات مربوط به مجازی سازی (virtualization): مشاوره، طراحی، راه اندازی، پشتیبانی نگهداری انواع سامانه های مجازی بر پایه و ... کاهش هزینه ها و تجهیزات سخت افزاری، فضا، نگهداری، تعمیرات، مصرف برق و سیستم های سرمایشی و خنک کننده ، یکپارچه سازی منابع سخت افزاری و مدیریت بهتر سیستم با تجمیع سرویس ها در ماشین های مجازی و استفاده بهینه از سخت افزارهای موجود تسریع در پیاده نصب، راه اندازی و مدیریت دسترسی سرویس ها امنیت بیشتر ماشین های مجازی و پشتیبان ارائه انواع خدمات مربوط به مجازی سازی (virtualization): مشاوره، طراحی، راه اندازی،پشتیبانی نگهداری انواع سامانه های مجازی بر پایه استفاده بهینه از سخت افزارهای موجود در پیاده نصب ارائه انواع خدمات مربوط به مجازی سازی (virtualization): مشاوره، طراحی، راه اندازی، پشتیبانی نگهداری انواع سامانه های مجازی بر پایه و ... کاهش هزینه ها و تجهیزات سخت افزاری، فضا، نگهداری، تعمیرات، مصرف برق و سیستم های سرمایشی و خنک کننده ، یکپارچه سازی منابع سخت افزاری و مدیریت بهتر سیستم با تجمیع سرویس ها در ماشین های مجازی و استفاده بهینه از سخت افزارهای موجود تسریع در پیاده نصب، راه اندازی و مدیریت دسترسی سرویس ها امنیت بیشتر ماشین های مجازی و پشتیبان ارائه انواع خدمات مربوط به مجازی سازی (virtualization): مشاوره، طراحی، راه اندازی،پشتیبانی نگهداری انواع سامانه های مجازی بر پایه استفاده بهینه از سخت افزارهای موجود در پیاده نصب